นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตามพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่มีการดำเนินภารกิจในด้านการ จัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในการดำเนินภารกิจจำเป็น ต้องมีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้การดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และลูกจ้าง ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น ผู้เข้าร่วม โครงการวิจัย ผู้ร่วมทุนหรือท าการค้ากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คู่สัญญา ผู้มีอ านาจหรือผู้แทนของ นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา คู่ค้าหรือผู้ท าบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกข้ อตกลง หรือบันทึกความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบุคคลภายนอกที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกกรณี เป็นต้น

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และให้รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน

“ข้าราชการยืมตัว”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของหน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ข้าราชการ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๔ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้

(๑) ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย

(๒) ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล

(๓) นักศึกษา

(๔) ข้าราชการยืมตัว

(๕) ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อ ๕ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

(๑) แฟ้มประวัติ

(๒) ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

(๓) คลังเก็บเอกสารของราชวิทยาลัย

ข้อ ๖ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ

(๑) ใช้ในการบริหารงานบุคคลของราชวิทยาลัย

(๒) ใช้ในการดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษาและการวิจัย

(๓) ใช้ในการดำเนินการด้านการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

(๔) ใช้ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ

(๕) ใช้ในการบริหารกิจการของราชวิทยาลัย

ข้อ ๗ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑)   ติดต่อขอตรวจดูข้อมูลด้วยตนเองจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

(๒)  เจ้าของข้อมูลมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลมายังราชวิทยาลัย  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ราชวิทยาลัยกำหนดหรือโดยทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๓) เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามที่ราชวิทยาลัยกำหนดโดยจะได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลของตนเองเท่านั้น

(๔) เจ้าของข้อมูลยื่นคำขอตามรูปแบบที่ราชวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๘ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ติดต่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเองจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

(๒) เจ้าของข้อมูลมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลมายังราชวิทยาลัย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด หรือโดยทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๓) เจ้าของข้อมูลแจ้งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อราชวิทยาลัยตามรูปแบบที่ ราชวิทยาลัยกำหนด พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ราชวิทยาลัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลและอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Loading...